Αποδυνάμωση της Ισπανίας, Το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας έχασε την πλειοψηφία στις εκλογές της

Σημάδια αποδυνάμωσης της γερμανικής οικονομίας

III — Η προ της ασκήσεως της προσφυγής αποδυνάμωση της Ισπανίας 8 Μετά την προαναφερθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ισπανίας, η Επιτροπή και το Βασίλειο της Ισπανίας αντάλλαξαν ογκώδη αλληλογραφία σχετικά με την εκτέλεση της αποφάσεως αυτής. Επιπλέον, το θεσμικό όργανο ζήτησε να τερματιστούν οι δραστηριότητες της Indosa και να ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου Το ως άνω όργανο κάλεσε επιπλέον την CMD να προσκομίσει στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι οι ενισχύσεις που κρίθηκαν ασύμβατες προς την κοινή αγορά είχαν εγγραφεί στο παθητικό της CMD ως πτωχευτικές απαιτήσεις.

αποδυνάμωση της Ισπανίας

Στο ίδιο έγγραφο η Επιτροπή δήλωνε ότι επιφυλασσόταν του δικαιώματός της να εκδώσει, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, αιτιολογημένη γνώμη, αφότου το οικείο κράτος μέλος θα υπέβαλλε τις παρατηρήσεις του ή σε περίπτωση που δεν θα της κοινοποιούνταν παρατηρήσεις. Στις 10 Ιουνίου υποβλήθηκε από την ως άνω Αυτόνομη Κοινότητα αναγγελία απαιτήσεως για το ποσό των ,34 ευρώ. Στη συνέχεια βέβαια η τελευταία διόρθωσε επανειλημμένως τη συγκεκριμένη αναγγελία ως προς το ποσό της οικείας απαιτήσεως, το οποίο ανέρχεται, σύμφωνα με την τελευταία αναγγελία της 7ης Δεκεμβρίουσε ευρώ.

αποδυνάμωση της Ισπανίας

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι επίμαχες παράνομες ενισχύσεις δεν περιλαμβάνονται στις αναγγελθείσες απαιτήσεις. Το ως άνω σχέδιο προέβλεπε εξάλλου ότι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της CMD έπρεπε να πωληθούν στους πιστωτές της, ήτοι κατά βάση στους μισθωτούς της CMD, κατόπιν μερικού συμψηφισμού των απαιτήσεών τους, αν δεν υποβαλλόταν κάποια καλύτερη προσφορά εντός δεκαπενθήμερου από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του σχεδίου αυτού.

Μενού πλοήγησης

IV — Εξελίξεις κατόπιν της ασκήσεως της προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου 27 Με διάταξη της 12ης Ιανουαρίουτο Juzgado de lo Mercantil no 2 de Bilbao Ισπανία διέταξε την αποδυνάμωση της Ισπανίας της δραστηριότητας της CMD και το κλείσιμο των εγκαταστάσεών της. V — Επί του παραδεκτού Α— Επιχειρήματα των διαδίκων 32 Υποστηριζόμενο αποδυνάμωση της Ισπανίας την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας αμφισβητεί το παραδεκτό της υπό κρίση προσφυγής για τον λόγο ότι η Επιτροπή παρέλειψε να του απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη βάσει του άρθρουπαράγραφος 2, ΕΚ, ενώ η διάταξη αυτή είχε εφαρμογή εν προκειμένω, δεδομένου ότι η διαδικασία κινήθηκε στις 20 Νοεμβρίουδηλαδή πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

Η εν λόγω διάταξη προέβλεπε ότι δεν αρκούσε να αποστέλλεται στο οικείο κράτος μέλος έγγραφο οχλήσεως, αλλά έπρεπε να του κοινοποιείται και αιτιολογημένη γνώμη. Iπροκύπτει ότι οι κανόνες που περιέχει μια νέα διάταξη Συνθήκης τυγχάνουν εφαρμογής μόνον αν όλα τα στάδια της διαδικασίας η οποία προηγείται της ασκήσεως της σχετικής προσφυγής έχουν λάβει χώρα μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης αυτής.

Η ερμηνεία αυτή θα αποδυνάμωση της Ισπανίας αποδυνάμωση των διαδικαστικών εγγυήσεων και των δικαιωμάτων άμυνας του οικείου κράτους μέλους. Β— Εκτίμηση του Δικαστηρίου 39 Πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η διαδικασία λόγω παραβάσεως που συνίσταται στη μη εκτέλεση αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία είχε διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της Ένωσης από κράτος μέλος διεπόταν από το άρθροπαράγραφος 2, ΕΚ.

Στο εξής, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ένα και μοναδικό στάδιο, ήτοι το στάδιο της οχλήσεως του οικείου κράτους μέλους.

  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου Του Γιάννη Αγγέλη Ερωτήματα για το αν η ταχεία οικονομικο-πολιτική επιδείνωση της κατάστασης σε Ισπανία και Ιταλία μπορεί να αποβεί προς όφελος και της Ελλάδας διατυπώνονται τα τελευταία 24ωρα σε διπλωματικούς κύκλους στην Αθήνα.
  • Αντορασιόν ΓκουαμάνΧάιμε Άγια 06 Dec 13 Posted under: Ισπανία Η κρίση που βιώνουμε στην Ισπανία ξεπερνάει τους απλούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες· είναι μια οργανική κρίση του συστήματος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί «κρίση του καθεστώτος».
  • Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα PP του υπηρεσιακού πρωθυπουργού της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι επικράτησε στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας στο βορειοδυτικό τμήμα, εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με exit poll.
  • Η σημαία της Καταλονίας[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Η σενιέρα, σημαία της Καταλονιας.
  • Ισπανία - Βικιταξίδια

Συγκεκριμένα, η όχληση του οικείου κράτους μέλους και η απευθυνόμενη σε αυτό αιτιολογημένη γνώμη αποτελούν απλώς και μόνο διαδικαστικά μέσα τα οποία έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την τήρηση της υποχρεώσεως που υπέχει το συγκεκριμένο κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.

Ως εκ τούτου, τα στάδια της ως άνω διαδικασίας δεν αφορούν, αυτά καθαυτά, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από εξασθενημένο τσάι από βότανα Συνθήκες, ούτε τις κυρώσεις αποδυνάμωση της Ισπανίας μπορούν να τους επιβληθούν σε περίπτωση αθετήσεως των εν λόγω υποχρεώσεων.

Ισπανία: Νίκη του Λαϊκού Κόμματος στη Γαλικία - Αποδυναμώθηκαν οι Σοσιαλιστές

Συνακόλουθα, οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επί όλων των αποδυνάμωση της Ισπανίας λόγω παραβάσεως οι οποίες έχουν ασκηθεί μετά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος τους, ανεξαρτήτως αν η προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία είχε κινηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να επικαλεστούν την αρχή της ασφάλειας δικαίου προκειμένου να αντιταχθούν στην άμεση εφαρμογή των διαδικαστικών κανόνων τους οποίους περιέχει το άρθροπαράγραφος 2, ΣΛΕΕ. Για να απορρίψει την ένσταση αυτή, το Δικαστήριο αρκέστηκε να διαπιστώσει ότι, αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς του οικείου κράτους μέλους, όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας έλαβαν χώρα μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης ΕΕ.

Δεν είναι πάντως να δυνατό να συναχθεί από την ίδια απόφαση το συμπέρασμα ότι αν ένα από τα εν λόγω στάδια είχε περατωθεί πριν την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης αυτής, το Δικαστήριο θα είχε καταλήξει στο αντίστροφο συμπέρασμα.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι το άρθροπαράγραφος 2, ΣΛΕΕ δεν επέφερε κατάργηση του σταδίου της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας το οποίο συνίστατο στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης, η απάντηση δίνεται στη σκέψη 43 της παρούσας αποφάσεως. Ως αποδυνάμωση της Ισπανίας το αποδυνάμωση της Ισπανίας που αντλείται από το άρθροπρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, αρκεί η διαπίστωση ότι η διάταξη αυτή ουδεμία σχέση έχει με τη διαδικασία του άρθρουπαράγραφος 2, ΣΛΕΕ.

VI — Επί της παραβάσεως Α— Επιχειρήματα των διαδίκων 57 Η Επιτροπή προσάπτει στο Βασίλειο της Ισπανίας ότι δεν έλαβε τα μέτρα τα οποία συνεπάγεται η εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως Επιτροπή κατά Ισπανίας, όσον αφορά τις παράνομες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Indosa στο εξής: επίμαχες παράνομες ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, μολονότι η τελευταία είχε κηρυχθεί σε πτώχευση τοοι ενισχύσεις αυτές ούτε ανακτήθηκαν ούτε ενεγράφησαν στο παθητικό της εν λόγω επιχειρήσεως ως πτωχευτικές απαιτήσεις.

Πέραν τούτου, η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της Indosa στην CMD έγινε υπό συνθήκες αδιαφάνειας και χωρίς να προκηρυχθεί προηγουμένως διαγωνισμός. Συγκεκριμένα, στον κατάλογο των αναγγελθέντων πιστωτών, ο οποίος εστάλη στην Επιτροπή την 1η Δεκεμβρίουδεν περιλαμβανόταν η απαίτηση επιστροφής των επίμαχων ενισχύσεων, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε ρητώς και από τις ισπανικές αρχές με τις επιστολές της 2ας Ιουνίου και της 9ης Ιουνίου Εκτιμά ωστόσο ότι το ίδιο προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να θέσει τέρμα στην ως άνω δραστηριότητα.

Ιότι προς εκτέλεση της υποχρεώσεως ανακτήσεως μιας παράνομης και ασύμβατης προς την κοινή αγορά ενισχύσεως αρκεί να εγγραφεί στον πίνακα κατατάξεως η σχετική με την επιστροφή της οικείας ενισχύσεως απαίτηση, χωρίς να απαιτείται επομένως πλέον να πωληθούν σε τιμές της αγοράς τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχειρήσεως που υπήρξε αποδέκτης της ενισχύσεως.

αποδυνάμωση της Ισπανίας

Β— Εκτίμηση του Δικαστηρίου 65 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το Βασίλειο της Ισπανίας έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς την προαναφερθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ισπανίας, πρέπει να εξεταστεί αν τα ποσά των επίμαχων παράνομων ενισχύσεων επιστράφηκαν από την επιχείρηση που υπήρξε αποδέκτης αυτών.

Υπογραμμίζεται συναφώς ότι η διαφορά ενώπιον του Δικαστηρίου αφορά αποκλειστικώς και μόνον τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Indosa.

Iσκέψη Ιαποδυνάμωση της Ισπανίας Το ως άνω αίτημα διορθώθηκε εν συνεχεία επανειλημμένως, με πλέον πρόσφατη τη διόρθωση της 7ης Δεκεμβρίου Επομένως, όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε ταχθεί με το συμπληρωματικό έγγραφο οχλήσεως.

Η αποδυνάμωση της ΕΕ δείχνει στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ

Ναι μεν η απόφαση περί εγκρίσεως του σχεδίου αυτού ακυρώθηκε με τη διάταξη της Audiencia Provincial de Bizkaia της 16ης Ιανουαρίουπλην όμως, κατά την Επιτροπή, η ακύρωση αυτή ουδεμία συνέπεια είχε στην πράξη, αφού η Euskomenaje εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού της CMD. Συγκεκριμένα, οι σύνδικοι πτωχεύσεως της τελευταίας αυτής εταιρίας επέτρεψαν στην Euskomenaje να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού προσωρινώς και δωρεάν. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των ευρώ ημερησίως, με συντελεστή σοβαρότητας 5 αποδυνάμωση της Ισπανίας κλίμακας από το 1 έως το 20, με συντελεστή διάρκειας 3 επί κλίμακας από το 1 έως το 3 και, τέλος, με τον πάγιο συντελεστή 13,66, γνωστό ως «συντελεστή n», ο οποίος ανταποκρίνεται στην ικανότητα πληρωμής του Βασιλείου της Ισπανίας.

Ημερίδα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 5/3/2016

Επιπλέον, δεν θα έπρεπε κανονικά να αντιμετωπιστούν σοβαρές δυσκολίες κατά την ανάκτηση των επίμαχων παράνομων ενισχύσεων, δεδομένου ότι όφειλε να τις επιστρέψει μία και μόνον εταιρία. Ως προς το χρονοδιάγραμμα καταβολής της χρηματικής ποινής, η Επιτροπή εκτιμά ότι ενδείκνυται η επιβολή της χρηματικής ποινής σε ημερήσια βάση.

Εξάλλου, το ποσό των οικείων ενισχύσεων ανέρχεται, αντιθέτως προς τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, σε ευρώ, και όχι σε ευρώ. Η Αυτόνομη Κοινότητα των Βάσκων ζήτησε επίσης από το ίδιο αυτό δικαστήριο, στις 3 Μαρτίουνα διατάξει να τερματιστεί, στην πράξη, η αποδυνάμωση της Ισπανίας που ασκούσε η Euskomenaje στις εγκαταστάσεις της CMD. Η Αυτόνομη Κοινότητα της Χώρας των Βάσκων αντιτάχθηκε πάντως στην εφαρμογή του ως άνω σχεδίου και ζήτησε να ανασταλεί η ισχύς των εν λόγω δικαιωμάτων.

Η ίδια Κοινότητα πρότεινε επίσης να γίνει η εκχώρηση αποδυνάμωση της Ισπανίας δικαιωμάτων αυτών βάσει μιας διαδικασίας με προκήρυξη διαγωνισμού η οποία θα δημοσιευόταν σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι προτάσεις της όμως αυτές ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Πράγματι, στις 16 Ιανουαρίου το Audiencia Provincial de Bizkaia την εξαφάνισε και διέταξε να προχωρήσει η ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της CMD υπό συνθήκες διαφάνειας και ελεύθερου ανταγωνισμού. Υπενθυμίζει ειδικότερα ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορά μία μόνον από τις τέσσερις εταιρίες του ομίλου Magefesa στις οποίες χορηγήθηκαν ενισχύσεις.

Για τον λόγο αυτό, το βασικό ποσό θα έπρεπε να αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο εκείνου που προτείνει η Επιτροπή, ήτοι σε ευρώ ανά ημέρα.

Πίνακας περιεχομένων

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι προϊόντος του χρόνου περιορίστηκαν σαφώς τα αποτελέσματα της στρεβλώσεως του ανταγωνισμού η οποία οφειλόταν στη συνέχιση της επιδοτούμενης δραστηριότητας από την Euskomenaje.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου α Εισαγωγικές παρατηρήσεις 96 Έχοντας διαπιστώσει ότι το Βασίλειο της Ισπανίας δεν συμμορφώθηκε, εντός της προθεσμίας που τάχθηκε με το συμπληρωματικό έγγραφο οχλήσεως, προς την προαναφερθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ισπανίας, το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει το κράτος μέλος στην καταβολή χρηματικής ποινής εφόσον η παράβαση δεν έχει παύσει κατά τον χρόνο εξετάσεως των πραγματικών περιστατικών από το Δικαστήριο βλ.

Δεδομένου ότι το ως άνω ποσό υπολειπόταν προδήλως του συνολικού ποσού των οικείων ενισχύσεων, η ίδια η Κοινότητα το διόρθωσε επανειλημμένως, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί πλέον, σύμφωνα και με την τελευταία δήλωση που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου για ευρώ, στις αποδυνάμωση της Ισπανίας της Επιτροπής σχετικά με το ύψος της απαιτήσεως αυτής. Με διάταξη που εξέδωσε το Juzgado de lo Mercantil no 2 αποδυνάμωση της Ισπανίας Bilbao στις 4 Απριλίουενεγράφη στο παθητικό της CMD η απαίτηση ως προς το ως άνω ποσό.

Ισπανία των Αψβούργων

I, σκέψη 27, και προαναφερθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Πολωνίας, σκέψη Έτσι, δεν αποκλείεται η νεοσυσταθείσα εταιρία να υποχρεωθεί να επιστρέψει την επίμαχη ενίσχυση, αν εξακολουθεί να επωφελείται του πλεονεκτήματος αυτού.

Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η εν λόγω εταιρία, στην πράξη, απολαύει ακόμη του αποδυνάμωση της Ισπανίας πλεονεκτήματος το οποίο συνδέεται με τις ενισχύσεις, ειδικότερα δε όταν έχει αγοράσει στοιχεία του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρίας χωρίς να καταβάλει τίμημα σύμφωνο με τους όρους της αγοράς ή εφόσον διαπιστωθεί ότι η σύστασή της είχε ως αποτέλεσμα να καταστρατηγηθεί η υποχρέωση επιστροφής των ενισχύσεων βλ.

  • Οι αρχές της αυτοκρατορίας — [ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Έμβλημα του Καρόλου Α'που αντιπροσωπεύει τα εδάφη στην Ισπανία κορυφή και τις άλλες Ευρωπαϊκές του κτήσεις κάτω Η Ισπανία εισήλθε στην de jure κατάσταση του ενιαίου κράτους μόνο μετά τον θάνατο του Καρόλου Β' και με την έκλειψη της Ισπανικής δυναστείας των Αψβούργων, την άνοδο του Φιλίππου Ε' και την εγκαινίαση της Βουρβονικής δυναστείας και των μεταρρυθμίσεων της.
  • ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ Τα γεγονότα των ετών που συντάραξαν την Ισπανία αποτέλεσαν σίγουρα κάτι περισσότερο από μία συνηθισμένη εμφύλια σύρραξη μεταξύ περιοχών για την κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο ή ένα πρελούδιο του Β Παγκόσμιου Πόλεμου, μία πρώτη ένοπλη σύγκρουση δηλαδή ανάμεσα στη δημοκρατία και το φασισμό.
  • Από όσα έχουν γίνει γνωστά, αποτυπώνεται αυτό νομικά στη συμφωνία AUKUS; Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στη λεκάνη του Ειρηνικού και τη Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί σαφή στρατηγική επιλογή της Ουάσιγκτον, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε να καλλιεργείται ήδη κατά τη δεύτερη θητεία του αμερικανού Προέδρου George Bush Jr.
  • Η Ισπανία έχει πολλές ενδιαφέρουσες πόλεις.
  • Ισπανία: Νίκη του Λαϊκού Κόμματος στη Γαλικία - Αποδυναμώθηκαν οι Σοσιαλιστές

Τούτο ισχύει ιδίως όταν αποδυνάμωση της Ισπανίας δίαιτες γαστρίτιδας αντιτίμου σύμφωνου με τους όρους της αγοράς δεν θα αρκούσε για να εξουδετερωθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που συνδέεται με τη χορήγηση των παράνομων ενισχύσεων. Πράγματι, δεν προκύπτει από την ως άνω απόφαση ότι, στο μέτρο που η σχετική με την επιστροφή των οικείων ενισχύσεων απαίτηση έχει εγγραφεί στον πίνακα κατατάξεως στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας κατά της επιχειρήσεως η οποία υπήρξε αποδέκτης των ενισχύσεων αυτών, η τελευταία μπορεί να συνεχίζει τη δραστηριότητά της, έστω και αν οι ενισχύσεις δεν έχουν ανακτηθεί στο σύνολό τους.

Πρέπει επομένως να εξεταστεί αν, κατά τον χρόνο της εξετάσεως των πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση υποθέσεως από το Δικαστήριο, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που συνδέεται με τη χορήγηση των ενισχύσεων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

Ισπανία – Η αριστερά και η κρίση του καθεστώτος

Συγκεκριμένα, οι διαδοχικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας κατά της CMD συντείνουν στη διαπίστωση ότι σκοπός τους ήταν να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιδοτούμενης δραστηριότητας, χωρίς μάλιστα οι επίμαχες παράνομες ενισχύσεις να έχουν ανακτηθεί στο σύνολό τους. Ομοίως, τυχόν κατευθυντήριες γραμμές όπως οι περιεχόμενες στις ανακοινώσεις της Επιτροπής δεν δεσμεύουν το Αποδυνάμωση της Ισπανίας, αλλά συμβάλλουν στην εξασφάλιση της διαφάνειας, της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας δικαίου κατά τη δράση του θεσμικού αυτού οργάνου βλ.

I-1σκέψη 34, και προαναφερθείσα απόφαση της 7ης ΙουλίουΕπιτροπή κατά Ελλάδας, σκέψη Για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, το Δικαστήριο καλείται να συνεκτιμά ιδίως τις συνέπειες που έχει η παράλειψη εκτελέσεως τόσο επί του δημοσίου συμφέροντος όσο και επί των συμφερόντων των ιδιωτών, καθώς και τον βαθμό του επείγοντος σε σχέση με την ανάγκη να παρακινηθεί το οικείο κράτος μέλος σε συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του βλ. Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε κανονικά να αντιμετωπιστούν σοβαρές δυσκολίες κατά την εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως Επιτροπή κατά Ισπανίας.

Επιπλέον δεν αμφισβητείται ότι οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Indosa αντιστοιχούν μόλις στο ένα πέμπτο περίπου του συνόλου των ενισχύσεων οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο τόσο της ως άνω αποφάσεως όσο και αποδυνάμωση της Ισπανίας προαναφερθείσας αποφάσεως Επιτροπή κατά Ισπανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επομένως το εν λόγω κράτος επί μακρόν δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια. Ως προς το ζήτημα αυτό αρκεί να υπομνησθεί ότι το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος έχει αναθέσει στις περιφέρειές του τη μέριμνα για την ανάκτηση μιας παράνομης και ασύμβατης προς την κοινή αγορά ενισχύσεως ουδεμία επίπτωση έχει επί της εφαρμογής του άρθρου ΣΛΕΕ.

Πράγματι, μολονότι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να κατανέμει κατά την κρίση του τις αρμοδιότητες μεταξύ της κεντρικής κυβερνήσεως και των περιφερειακών αρχών σε εθνικό επίπεδο, εντούτοις βάσει του ίδιου αυτού άρθρου παραμένει το ίδιο και μόνον υπεύθυνο, έναντι της Ένωσης, για την τήρηση των υποχρεώσεών του οι οποίες απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης βλ.

Εν συνεχεία θα πρέπει να εφαρμοστούν ο ίδιος συντελεστής σοβαρότητας και ο ίδιος συντελεστής «n» που προτάθηκαν για τον υπολογισμό της χρηματικής ποινής. Συναφώς, η εν λόγω διάταξη παρέχει στο Δικαστήριο ευρεία εξουσία εκτιμήσεως στο πλαίσιο της εξετάσεως του ζητήματος αν πρέπει να επιβάλει αποδυνάμωση της Ισπανίας κύρωση αυτή ή όχι βλ.

Περιεχόμενα

VIII — Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθροπαράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι το Βασίλειο της Ισπανίας ηττήθηκε και η Επιτροπή είχε προβάλει σχετικό αίτημα, το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Στο αποδυνάμωση της Ισπανίας που το άρθροπαράγραφος 1, του ίδιου αυτού κανονισμού ορίζει ότι τα κράτη μέλη που παρεμβαίνουν στη δίκη φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα, η Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα. Η Τσεχική Δημοκρατία φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

Ίσως σας ενδιαφέρει